06 Avr 2016
Südgemeinden: Beispielloser Sozialabbau und Hinhaltetaktik

Schon seit 2009 wird der Kollektivvertrag der Arbeiter *innen von 18 Südgemeinden verhandelt. Da ein solcher Vertrag normalerweise für 2 bis 3 Jahre abgeschlossen wird, hat die Verschleppung der Verhandlungen dem Personal de facto 2 bis 3 Nullrunden eingebracht. Am 9. Juni 2015 waren beide Parteien sich fast einig und einer Unterschrift beiderseits lagen nur […]

Plus d'informations
02 Mar 2016
Motioun vun déi Lénk iwwer d’Friche vun ArcelorMittal eestëmmeg am Escher Gemengerot ugeholl.

 Le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette, considérant que – l’ancien site sidérurgique ArcelorMittal d’Esch-Schifflange de 62 ha doit faire l’objet d’une étude menée par Agora, société qui gère aussi le site de Belval et dont l’État luxembourgeois et ArcelorMittal détiennent chacun 50 % des parts, – l’étude inclut le domaine du Schlassgoart qui en 2004 […]

Plus d'informations
01 Mar 2016
Sicher und gut leben in Esch.

Uns allen ist wichtig, in Sicherheit leben zu können. Die einen verstehen darunter, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, andere ein friedliches Zusammenleben der Menschen oder einen ausreichenden Schutz vor Kriminalität und Gewalt. Für déi Lénk bedeutet Sicherheit ein Leben ohne Angst um die eigene Existenz und um die Zukunft kommender Generationen. Sicherheit gehört zu den […]

Plus d'informations
26 Jan 2016
D’Ried zum Budget 2016

Video (Séance vum 27. November 2015 ab 1h34″) Merci Mme Buergemeeschter. Fir d’éischt well ech och vun eiser Säit en groussen Merci un eis Servicer weiderginn fir d’Ausschaffen vun desem Budget. D’lescht Joer hunn ech op deser Plaz och dem Schäfferot Merci gesot, dass mir zwou Wochen Zäit haten fir de Budget z’analyséieren. Leider war dat […]

Plus d'informations
28 Nov 2012
Question concernant la publication d’une brochure destinée aux enfants dans le cadre des festivités du « Bärbelendaag » par le syndicat intercommunal Pro-Sud

Question au Collège des Bourgmestre et Echevins concernant la publication d’une brochure destinée aux enfants dans le cadre des festivités du « Bärbelendaag » par le syndicat intercommunal Pro-Sud Madame le Bourgmestre, Madame l’Echevine, Messieurs les Echevins, Le syndicat intercommunal Pro-Sud vient de publier une brochure dans le cadre des festivités en relation avec la […]

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found