26 Jan 2016
D’Budgetsried vum Laurent Biltgen

Video (Séance vum 27. November ab 1h34″) Merci Mme Buergemeeschter. Fir d’éischt well ech och vun eiser Säit en groussen Merci un eis Servicer weiderginn fir d’Ausschaffen vun desem Budget. D’lescht Joer hunn ech op deser Plaz och dem Schäfferot Merci gesot, dass mir zwou Wochen Zäit haten fir de Budget z’analyséieren. Leider war dat dest […]

Plus d'informations
28 Nov 2012
Question concernant la publication d’une brochure destinée aux enfants dans le cadre des festivités du « Bärbelendaag » par le syndicat intercommunal Pro-Sud

Question au Collège des Bourgmestre et Echevins concernant la publication d’une brochure destinée aux enfants dans le cadre des festivités du « Bärbelendaag » par le syndicat intercommunal Pro-Sud Madame le Bourgmestre, Madame l’Echevine, Messieurs les Echevins, Le syndicat intercommunal Pro-Sud vient de publier une brochure dans le cadre des festivités en relation avec la […]

Plus d'informations
10 Oct 2011
Gemeindewahlen 2011: Herausforderung erfolgreich gemeistert!

Bei den Gemeindewahlen vom 9. Oktober 2011 ist die Sektion déi Lénk Esch wieder mit einem dynamischen Team bestehend aus 9 Frauen und 10 Männern angetreten. Das Resultat von 10,89% der gesamten Stimmen reichte für zwei Sitze im Gemeinderat. Mit diesem Resultat haben déi Lénk Esch nicht nur das anvisierte Ziel der Sitzverteidigung im Gemeinderat […]

Plus d'informations
22 Apr 2011
Gemeindewahlen 2011: sozial geet vir!

Das Wahlprogramm von déi Lénk Esch für die Gemeindewahlen vom 9. Oktober 2011 ist soeben erschienen. Unser Programm versucht in 17 Kapiteln, die Probleme zu benennen und ihnen konkrete Lösungen entgegenzustellen. Wir wollen starke soziale, ökologische und demokratische Akzente in Esch setzen, um den Menschen dieser Stadt neue Perspektiven zu bieten. Sozial geet vir!

Plus d'informations
23 Jan 2011
d’Lokalzeitung vun déi Lénk Esch ass online. Le journal de déi Lénk Esch est en ligne.

déi Lénk Esch hu vir kuerzem eng nei Zeitung iwwert d’Lokalpolitik erausbruecht. déi Lénk Esch vient de publier un nouveau journal sur la politique locale.

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found