Le conseil communal

déi Lénk Esch au conseil communal (2011-2017)

(-) Marc Baum (2011 – 2014)

(-) Théid Johanns (2011 – 2014)

(-) Laurent Biltgen (2014 – 2017)

(-) Guy Kersch (2014 – 2017)


Les actualités du conseil

26 Jan 2016
D’Ried zum Budget 2016

Video (Séance vum 27. November 2015 ab 1h34″) Merci Mme Buergemeeschter. Fir d’éischt well ech och vun eiser Säit en groussen Merci un eis Servicer weiderginn fir d’Ausschaffen vun desem Budget. D’lescht Joer hunn ech op deser Plaz och dem Schäfferot Merci gesot, dass mir zwou Wochen Zäit haten fir de Budget z’analyséieren. Leider war dat […]

Plus d'informations
28 Nov 2012
Question concernant la publication d’une brochure destinée aux enfants dans le cadre des festivités du « Bärbelendaag » par le syndicat intercommunal Pro-Sud

Question au Collège des Bourgmestre et Echevins concernant la publication d’une brochure destinée aux enfants dans le cadre des festivités du « Bärbelendaag » par le syndicat intercommunal Pro-Sud Madame le Bourgmestre, Madame l’Echevine, Messieurs les Echevins, Le syndicat intercommunal Pro-Sud vient de publier une brochure dans le cadre des festivités en relation avec la […]

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found